INDLEVERINGS- OG SALGSBETINGELSER:

Ved indlevering til Randers Auktioner med anmodning om salg gennem dette gælder følgende vilkår:

1. AUKTIONSSALG:
De på indleveringsbilaget anførte effekter anses for indleveret til bortsalg på auktion for højeste bud, såfremt ikke andet er udtrykkeligt aftalt. Effekterne bliver solgt efter reglerne for brugtmoms, medmindre rekvirenten udtrykkeligt har krævet afregnet fuldmoms.
Auktionsfirmaet foretager katalogregistrering efter bedste overbevisning og nøje undersøgelse af effekterne.

2. SALGSTIDSPUNKTET:
Auktionsfirmaet bestemmer tidspunktet for auktionens afholdelse.

3. AUKTIONSOMKOSTNINGER:
Auktionsfirmaet beregner sig et salær af rekvirenten på 16% af budsummen incl moms, samt et administrationsgebyr på kr. 50,- pr lot. Omkostningerne dækker alle auktionsfirmaets udgifter til registrering,annoncering, opbevaring og opstilling af effekterne til bortsalg m.m.
Beløbene modregnes i afregningen til rekvirenten.
Evt. udlæg fra auktionsfirmaet til transport, specielle forsikringer o.l. modregnesligeledes i afregningen.

4. FORSIKRING:
De indleverede effekter er forsikret af auktionsfirmaet mod brand, indbrudstyveri og vandskade i det omfang rekvirentens egen forsikring ikke dækker.

5. ADKOMST:
Rekvirenten er på forlangende fra auktionsfirmaet pligtig at dokumentere sin adkomst til de indleverede effekter eller navn og adresse på den, for hvem han indleverer disse.Rekvirenten garanterer over for auktionsfirmaet at effekterne er fri for pantehæftelsereller ejendomsforbehold.

6. BUDSUM:
Effekterne sælges på auktionen til højeste bud, som kan være højere eller lavere end auktionsfirmaets vurdering. Eventuelle mindstepriser skal være udtrykkeligt aftalt og påført indleveringskvitteringen. Auktionsfirmaet kan lade effekterne overgå til ny auktion, såfremt der ikke opnås acceptabelt bud, eller anmode rekvirenten om at afhente effekterne. Der beregnes ikke auktionsomkostninger, såfremt effekterne ikke bliver solgt,men hvis rekvirenten ikke straks foretager afhentning, er auktionsfirmaet berettiget til at opkræve opbevarings/oplagsgebyr.

7. SALG:
Når der ved auktionen gives hammerslag er varen solgt, og ejendomsretten overgået til auktionskøberen under forudsætning af købesummens betaling.
Salget forestås af auktionsfirmaet alene. Det er ikke tilladt rekvirenten eller andre at handle i eller udenfor auktionslokalet, hverken med de indleverede effekter eller andet.

8. AFREGNING:
Afregning foretages af auktionsfirmaet hurtigst muligt og inden 14 dage efter salget har fundet sted ved fremsendelse af afregning og check på rekvirentens tilgodehavende til denne.

9. DIVERSE:
I tilfælde hvor effekter er indskrevet til salg på auktion, ønskes udleveret til ejeren inden auktionen, påregnes et køber og sælgersalær af auktionshusets vurderingen.

10. ANSVAR:
Auktionssalg finder sted uden ansvar for rekvirent og auktionsfirma, men skulle det efter salget vise sig, at der er tale om en forfalskning, adkomstmangel hos rekvirenten eller lign., er køber berettiget til at annullere købet og kræve købesummen tilbagebetalt, hvorefter auktionsfirmaet kan kræve evt. afregnet beløb returneret fra rekvirenten.

11. TVISTER:
Evt. tvister mellem rekvirent og auktionsfirma afgøres efter dansk ret med Retten i Randers som værneting. Rekvirenten kan ikke støtte ret på Randers Auktionersauktionsbetingelser over for køber, men kan kun henholde sig til nærværende indleverings- og salgsbetingelser.

RANDERS AUKTIONER, 1. juli 2004

[Tilbage] [Til top] [Til forside]