Auktionsvilkår

Alt sælges i den stand, hvori de ved hammerslaget er og forefindes, og henligger fra hammerslaget for købers regning og risiko. 

Salget sker uden ansvar for rekvirenten eller RANDERS AUKTIONER. Da der har været eftersyn før auktionen, tages ingen reklamationer vedr.mangler eller andet til følge, ligesom der heller ikke indestås for urigtigheder i kataloget.

Beskadigelser angives ikke altid i kataloget, men skal konstateres ved selvsyn.

Købernumre udleveres gratis før eller under auktionen mod opgivelse af navn. Numrene forevises ved køb. Den, der har fået udleveret et købernummer, hæfter for hvad der er købt på dette under auktionen. Købernumrene afleveres når man forlader auktionen.

Auktionarius bestemmer mindstebuds og overbuds størrelse og træffer afgørelse ved tvist om buddet. Tvist om højeste bud kan afgøres ved nyt opråb.

Salget sker efter reglerne om brugtmoms.(køber kan ikke fratrække moms)
Effekternes pris er budsum tillagt auktionsomkostninger; i alt 25 % i salær og moms.

Købesummen betales kontant ved udlevering af det købte, senest ved auktionens slutning.

BEMÆRK ! kreditkort modtages ikke.

Nyere kunstværker kan være pålagt kunstnerafgift på 5% af budsum og omkostninger efter ophavsretsloven såfremt budsummen overstiger 1.670 kr.

De købte effekter skal afhentes senest dagen efter auktionen. Der er åbent for udlevering dagen efter auktion fra kl. 10.00 til 16.30.

Ejendomsretten til de købte effekter overgår først til køber, når budsummen med tillæg af auktionsomkostninger er betalt. Ved betaling med check når disse er indløst.

Ved forsinket betaling tillægges renter 2 % pr. påbegyndt måned fra auktionsdagen, og der kan foretages udlæg for det samlede beløb.

Bliver de købte effekter ikke betalt eller afhentet rettidigt, kan de uden varsel til køber bortsælges bedst muligt.

Enhver anden form for handel end auktionssalg er ikke tilladt i eller uden for auktionsstedet.

Ret til ændringer og tilføjelser til auktionsvilkårene forbeholdes.

RANDERS AUKTIONER, 1. juli 2011.


[Tilbage] [Til top] [Til forside]